קול הנגב – המכללה האקדמית ספיר

ד"ר איתי חרל"פ על תופעת משחקי הכסsingle